Thiền sư Khương Tăng Hội – tượng gốm

Thiền sư Khương Tăng Hội – tượng gốm
– Chiều cao: 55cm
– Chất liệu: Gốm Bát Tràng cao cấp với màu men đa sắc cổ
Thiền sư Khương Tăng Hội là sơ tổ của thiền tông Việt Nam và Trung Hoa. Ngài đã thiết lập đạo tràng, huấn luyện đồ chúng và phiên dịch kinh điển tại Giao Chỉ. Trung tâm hành đạo của thầy có thể đã được thiết lập ở chùa Diên Ứng, còn gọi là chùa Dâu hay chùa Pháp Vân, ở thủ phủ Luy Lâu, tức phủ Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh ngày nay.